Výbor společnosti

Volby výboru SLM ČLS JEP na období 2019 – 2022

Výbor společnosti zvolený na období 2019-2022

Předseda

prof. MUDr. Dřevínek Pavel, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006 Praha
tel: 22443 5390
e-mail: pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz

Místopředseda

MUDr. Bergerová Tamara
Ústav mikrobiologie FN Plzeň
alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel: 37710 3216
e-mail: bergerova@fnplzen.cz

Vědecký sekretář

prof. MUDr. Kolář Milan, Ph.D.
Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc
Hněvotínská 3
77515 Olomouc
tel: 58563 2407
e-mail: kolar@fnol.cz

Členové výboru (v abecedním pořadí)

MUDr. Adámková Václava
Klinická mikrobiologie a ATB centrum, ÚLBLD VFN v Praze
Ke Karlovu 2
12808 Praha 2
tel.: 22496 7622
e-mail: vaclava.adamkova@vfn.cz

MUDr. Amlerová Jana
Ústav mikrobiologie FN Plzeň
Edvarda Beneše 13
30599 Plzeň
tel.:37740 2927
e-mail: amlerova@fnplzen.cz

MUDr. Bébrová Eliška
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5
tel.: 22443 5371
e-mail: eliska.bebrova@fnmotol.cz

doc. MUDr. Čermák Pavel, CSc.
Ústav mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ
Ruská 87
100 00 Praha 10
tel.: 26716 2534, 730 189 960
e-mail: pavel.cermak@lf3.cuni.cz

prof. Ing. Hrabák Jaroslav, Ph.D.
Ústav mikrobiologie LF UK v Plzni
alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel.: 37759 3801
e-mail: jaroslav.hrabak@lfp.cuni.cz

MVDr. Ježek Petr
Klinická mikrobiologie a parazitologie, Oblastní nemocnice Příbram a.s.
Generála R. Tesaříka 80
26101 Příbram 1
tel.: 31864 1562
e-mail: petr.jezek@onp.cz

MUDr. Macková Barbora
Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Šrobárova 48
10042 Praha 10
tel: 26708 2101
e-mail: barbora.mackova@szu.cz

MUDr. Mallátová Naďa
Laboratoř klinické mikrobiologie, Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
tel.: 38787 3750
e-mail: mallatova@nemcb.cz

MUDr. Nyč Otakar, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 22443 5353
e-mail: otakar.nyc@fnmotol.cz

doc. MUDr. Růžička Filip, Ph.D.
Mikrobiologický ústav LF MU a FNuSA
Pekařská 53
65691 Brno
tel: 54318 3090, 54318 3091
e-mail: fruzic@fnusa.cz

MUDr. Vaniš Václav
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol
15006 Praha
tel: 603 440 248
e-mail: vaclav.vanis@gmail.com

MUDr. Zákoucká Hana
Oddělení sexuálně přenosných nemocí - STI SZÚ
Šrobárova 48
10042 Praha 10
tel: 26708 2795
e-mail: hana.zakoucka@szu.cz

Revizní komise

Předseda RK
doc. MUDr. Žemličková Helena, Ph.D.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Šrobárova 48
10042 Praha 10
tel: 26708 2202
e-mail: hzemlickova@szu.cz

Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK Hradec Králové
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel.: 49583 3132
e-mail: helena.zemlickova@fnhk.cz

Členové RK (v abecedním pořadí)

doc. RNDr. Buchta Vladimír, CSc.
Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK Hradec Králové
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel.: 49583 2873
e-mail: vladimir.buchta@fnhk.cz

RNDr. Zemanová Zuzana
Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
15030 Praha 5
tel.: 25727 2269
e-mail: zuzana.zemanova@homolka.cz


Písemná prohlášení o střetu zájmů členů Výboru SLM jsou archivována v sekretariátu SLM ČLS JEP a jsou k nahlédnutí kterémukoli členovi SLM ČLS JEP na požádání.

Nahoru