Informace o členství

Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM) je organisační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s. (ČLS JEP). Zájemce o členství v SLM musí být řádným členem ČLS JEP. Podmínky členství v ČLS JEP jsou stanoveny takto:

Řádným členem ČLS JEP:

  • se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění
  • je každý člen některé z jejích organizačních složek. Množství organizačních složek, jejichž může být členem, není omezeno.
  • se může stát i nezisková právnická osoba obdobného zaměření. Žádost o přijetí se zdůvodněním je nutno zaslat předsednictvu ČLS JEP, které rozhodne o přijetí každé právnické osoby individuálně. Členství právnické osoby je upraveno schválenou přihláškou pro právnické osoby .

Výbor organizační složky je jejím řídícím a výkonným orgánem; je v kontaktu s jednotlivými členy této organizační složky (např. posílá informace o jejích aktivitách, nabízí účast na edukačních akcích apod.); výbor spolupracuje s předsednictvem ČLS JEP. Výbor též stanoví výši členských příspěvků organizační složky. Některé organizační složky mají diferencovanou výši členských příspěvků pro různé kategorie (skupiny) členů, např. v závislosti na věku. Členské příspěvky se hradí jedenkrát ročně. Výbor organizační složky může rovněž ukončit členství svých členů, neplní-li povinnosti, uváděné ve Stanovách ČLS JEP.

Zájemce o členství v ČLS JEP vyplní přihlášku, a to buď on line na www stránkách ČLS JEP, nebo vyplní papírovou přihlášku (odkaz ke stažení) a odešle na adresu ČLS JEP. Do přihlášky uvede zájem o členství v SLM.

Pokud je členství v ČLS JEP schváleno, je přihláška postoupena výboru SLM. Ten podle svého rozhodnutí ze dne 05.03.2019 má právo posoudit odbornou způsobilost uchazeče o členství v SLM a vyzvat uchazeče k zaslání krátkého odborného životopisu k rukám výboru SLM (info@splm.cz). Uchazeč o členství v SLM je poté písemně vyrozuměn o vzniku členství.

Zrušení členství v SLM je možné na základě písemné žádosti adresované ČLS JEP.

Každému členu SLM vzniká nárok na zřízení elektronického účtu k webovým stránkám SLM. Tento účet jej opravňuje k procházení zabezpečených stránek webu, kde jsou uveřejněny dokumenty určené výhradně pro potřebu členů SLM. Pomocí svého účtu se rovněž může přihlásit k odběru upozornění na novinky cestou e-mailu. Odběr novinek může člen pomocí svého účtu kdykoli zrušit.

Aktivaci účtu musí učinit člen definovaným způsobem. Elektronický účet lze zrušit na písemnou žádost člena (dopisem, e-mailem) zaslanou výboru SLM, aniž by to mělo vliv na jeho členství v SLM.

Nahoru