Historie a cíle

Společnost pro lékařskou mikrobiologii je organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), vedená pod registračním číslem organizační složky 82.

K 31.12.2019 měla ve své evidenci 268 členů.

Společnost pro lékařskou mikrobiologii při ČLS JEP (dále jen SLM) byla založena v roce 1991 jako odezva na potřebu existence odborné společnosti, která pečuje o profesní záležitosti spojené s oborem lékařské mikrobiologie, orientovaného směrem ke klinické praxi. SLM dnes zastává ústřední roli ve formování a v plnění koncepce oboru klinické mikrobiologie, který reaguje na nejnovější nároky klinické medicíny. Hájí odborné zájmy pracovníků laboratoří klinické mikrobiologie, podílí se na postgraduální vzdělávací činnosti a informuje o správné laboratorní praxi, mikrobiologické diagnostice, principech kontroly infekcí, antimikrobiální rezistenci a o antibiotické konzultační činnosti.

SLM v prosazování odborných zájmů úzce spolupracuje se Společností pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP; jejím přirozeným partnerem je také Společnost infekčního lékařství ČLS JEP. Se zástupci těchto dvou odborných společností odborně zaštiťuje vydávání časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství (KMIL). Všechny tři společnosti se podílejí na organizaci celostátního mezioborového Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE), který se koná jednou za dva roky vždy v lichém kalendářním roce.

Mottem SLM je služba členům SLM a oboru lékařské mikrobiologie se zvláštním zřetelem na nemocniční problematiku.


Pavel Dřevínek, současný předseda SLM

Josef Scharfen, první předseda SLM (1991 - 2014)

Nahoru