Veřejná oponentura

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila na internetových stránkách Národního portálu Klinických doporučených postupů (dále „KDP“) níže uvedený návrh KDP k veřejné oponentuře:

KDP-AZV-17 Nozokomiální pneumonie – antibiotická léčba

garant návrhu KDP prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4025


Předkládaný návrh KDP je vytvářen v rámci probíhajícího projektu Klinické doporučené postupy, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221 (více informaci na: https://kdpnew.uzis.czahttp://www.azvcr.cz/projekt-kdp) a je schválen Garanční komisí, jejímiž členy jsou zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, AZV ČR, Vlády ČR, Senátu Parlamentu ČR, Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR, České konference rektorů, České lékařské společnosti JEP, České lékařské komory, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Pacientské rady MZ ČR, Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Pro připomínkování uvedeného návrhu KDP byl vytvořen formulář „Veřejná oponentura“, který je umístěn na odkaze uvedeném pod názvem návrhu KDP. Připomínky k návrhu KDP mohou být jakéhokoliv charakteru, ale musí obsahovat návrh změny odpovídající zásadám EBM, v opačném případě nemůže být připomínka akceptována. Obdržené připomínky budou následně postoupeny garantovi návrhu KDP a členům Garanční komise.

Návrh KDP je na Národním portálu umístěn od 7. 5. 2021po dobu 30 dnů, tj. do 6. 6. 2021.

Soubory ke stažení

  • Výzva k veřejné oponentuře (application/pdf, 110 kB)
Nahoru