IVDR - úvod do problematiky.

 
Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

dne 5. dubna 2017 bylo schváleno nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Toto nařízení mění pravidla certifikace prostředků používaných pro diagnostiku a také pravidla pro využívání vlastních (home made) metod.

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP se stala členem Aliance IVDR, která sdružuje zástupce odborných společností zabývajících se laboratorní diagnostikou v rámci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Cílem Aliance je vytvořit mezioborovou skupinu odborníků napříč specializacemi v laboratorní diagnostice za účelem konzultací správné implementace IVDR do laboratorní praxe českého zdravotního systému. Bližší informace naleznete na webových stránkách aliance (https://www.csac.cz/cs/ivdr).

Pro zmapování situace v mikrobiologických laboratořích jsme připravili krátký průzkum home made diagnostik používaných v České republice. Pokud máte zájem se průzkumu zúčastnit, formulář je k dispozici na tomto odkazu.

Za výbor Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
Prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

Nahoru