Výbor SLM

Volby výboru SLM ČLS JEP na období 2019 – 2022

Dopis předsedy SLM ČLS JEP

Organizace voleb na období 2019 – 2022

Výbor společnosti zvolený na období 2019-2022

Předseda:

prof. MUDr. Dřevínek Pavel, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006 Praha
tel: 22443 5390
e-mail: pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz

Místopředseda:

MUDr. Bergerová Tamara
Ústav mikrobiologie FN Plzeň
alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel: 37740 3282
e-mail: bergerova@fnplzen.cz

Vědecký sekretář:

prof. MUDr. Kolář Milan, Ph.D.
Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc
Hněvotínská 3
77515 Olomouc
tel: 58563 2407
e-mail: kolar@fnol.cz

Členové výboru:

MUDr. Adámková Václava
Klinická mikrobiologie a ATB centrum, ÚLBLD VFN v Praze
Ke Karlovu 2
12808 Praha 2
tel.: 22496 7622
e-mail: vaclava.adamkova@vfn.cz

MUDr. Amlerová Jana
Ústav mikrobiologie FN Plzeň
Edvarda Beneše 13
30599 Plzeň
tel.:37740 2927
e-mail: amlerova@fnplzen.cz

MUDr. Bébrová Eliška
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5
tel: 22443 5371
e-mail: eliska.bebrova@fnmotol.cz

doc. MUDr. Čermák Pavel, CSc.
Oddělení klinické mikrobiologie, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
14059 Praha 4
tel.: 26108 2311
e-mail: pavel.cermak@ftn.cz

doc. Ing. Hrabák Jaroslav, Ph.D.
Ústav mikrobiologie LF UK v Plzni
alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel.: 37759 3801
e-mail: jaroslav.hrabak@lfp.cuni.cz

MVDr. Ježek Petr
Klinická mikrobiologie a parazitologie, Oblastní nemocnice Příbram a.s.
Generála R. Tesaříka 80
26101 Příbram 1
tel.: 31864 1562
e-mail: petr.jezek@onp.cz

MUDr. Macková Barbora
Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Šrobárova 48
10042 Praha 10
tel: 26708 2101
e-mail: barbora.mackova@szu.cz

MUDr. Mallátová Naďa
Laboratoř klinické mikrobiologie, Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
tel.: 38787 3750
e-mail: mallatova@nemcb.cz

MUDr. Nyč Otakar, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 22443 5353
e-mail: otakar.nyc@fnmotol.cz

doc. MUDr. Růžička Filip, Ph.D.
Mikrobiologický ústav LF MU a FNuSA
Pekařská 53
65691 Brno
tel: 54318 3090, 54318 3091
e-mail: fruzic@fnusa.cz

MUDr. Vaniš Václav
Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
15030 Praha 5
tel: 25727 2280
e-mail: vaclav.vanis@homolka.cz

MUDr. Zákoucká Hana
Oddělení sexuálně přenosných nemocí - STI, SZÚ
Šrobárova 48
10042 Praha 10
tel: 26708 2795
e-mail: hana.zakoucka@szu.cz

Revizní komise:

Předseda RK:

doc. MUDr. Žemličková Helena, Ph.D.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Šrobárova 48
10042 Praha 10
tel: 26708 2202
e-mail: hzemlickova@szu.cz

Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK Hradec Králové
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel.: 49583 3132
e-mail: helena.zemlickova@fnhk.cz

Členové RK:

doc. RNDr. Buchta Vladimír, CSc.
Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK Hradec Králové
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel.: 49583 2873 
e-mail: vladimir.buchta@fnhk.cz

RNDr. Zemanová Zuzana
Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
15030 Praha 5
tel.: 25727 2269
e-mail: zuzana.zemanova@homolka.cz

___

Volby výboru SLM ČLS JEP na období 2015-2019

Dopis předsedy SLM ČLS JEP

Volební lístek pro 2. kolo voleb s postupujícími z 1.kola zde

Výsledky 2.kola voleb

Výsledky hlasování Per rollam - volba předsedy

Výbor společnosti zvolený na období 2015-2019

Předseda:

doc. MUDr. Pavel Čermák, CSc.
Oddělení klinické mikrobiologie
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč,
tel.: +420 261 082 311
fax.: +420 261 082 387
mobil: +420 603 289 285
e-mail: pavel.cermak@ftn.cz

Místopředsedkyně:

MUDr. Tamara Bergerová
zástupce přednosty Ústavu mikrobiologie
Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice v Plzni
alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel.: 377403282, 3260, fax:377403250
e-mail: bergerova@fnplzen.cz

Vědecký sekretář:

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Ústav mikrobiologie
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
tel: +420 585 63 2407 (2402), fax: +420 585 63 2417
e-mail: kolar@fnol.cz

Členové:

MUDr. Václava Adámková
Klinická mikrobiologie a ATB centrum
ÚKBLD VFN
Ke Karlovu 2
128 08 Praha 2
Tel.: +420 224 967 622
Mobil: +420 725 344 741
E-mail: vaclava.adamkova@vfn.cz

MUDr. Eliška Bébrová
zdravotnický zástupce ÚLM FN a 2.LF UK
Ústav lékařské mikrobiologie 2.lékařské fakulty University Karlovy
Fakultní nemocnice Motol
V Úvalu 84 150 06 Praha 5
Tel: 2 2443 5350, fax: 2 2443 5352
e-mail: eliska.bebrova@fnmotol.cz

MUDr. Dana Hedlová
Oddělení nemocniční hygieny a BOZP
Ústřední vojenská nemocnice
U vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Tel: 973202739
e-mail: dana.hedlova@uvn.cz

MUDr. Vlastimil Jindrák
Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30  Praha 5
tel: 2 5727 2280   mob.: 603 440 003
e-mail: Vlastimil.Jindrak@homolka.cz

MUDr. Barbora Macková
vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48 1
100 42 Praha 10
tel. sekretariát CEM: 26708 2250
e-mail: bmackova@szu.cz

MUDr. Karel Mencl, CSc.
Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Oddělení klinické mikrobiologie
Laboratoř lékařské mykologie
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
Tel: 466 013 211
mobil: 607 271 924
karel.mencl@nemocnice-pardubice.cz
mykologie@nemocnice-pardubice.cz 
http://www.nemocnice-pardubice.cz/cs/

MUDr. Otakar Nyč, CSc.
Vedoucí Ústavu lékařské mikrobiologie
Ústav lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN v Motole
V úvalu 84
15006 Praha 5
tel : 224 435 353, mobil : 602 266 247
e-mail : otakar.nyc@lfmotol.cuni.cz

doc.MUDr. Filip Růžička, CSc.
Mikrobiologický ústav
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 Brno
tel: 543 183 117, 097
mobil: 777 636 769
Fax: 542 213 089
e-mail: filip.ruzicka@fnusa.cz, fruzic@med.muni.cz
http://www.med.muni.cz/

MUDr. Josef Scharfen, CSc.
Odd. lékařské mikrobiologie a imunologie
Národní referenční laboratoř pro patogenní aktinomycety
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Gorkého 8, 541 21 Trutnov
mobil: 737 231 166, tel.: 499 866 402, fax: 499 812 533
e-mail: scharfen@nemtru.cz

MUDr. Václav Vaniš
Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2,
150 30  Praha 5
Tel.: 257 272 280
e-mail: vaclav.vanis@homolka.cz

MUDr. Hana Zákoucká
Státní zdravotní ústav Praha
Oddělení pohlavně přenosných nákaz
Šrobárova 48
10042 Praha 10
Tel.: 267082795
mobil: 604119106
e-mail: hana.zakoucka@szu.cz
web: www.szu.cz

MUDr. Eva Žampachová
Centrální laboratoře
Virologie
Nemocnice České Budějovice a.s.
Boženy Němcové 54
370 87 České Budějovice
Tel.: 387 873 650
e-mail: zampacho@nemcb.cz

Revizní komise:

MVDr. Petr Ježek
Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Gen. R. Tesaříka 80
261 01 Příbram I.
tel: 318 641 562
e-mail: petr.jezek@onp.cz

doc.MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.
Státní zdravotní ústav
Odbor mikrobiologických laboratoří
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
Tel.: 267082202
Fax: 267082538
e-mail: hzemlickova@szu.cz

MUDr. Naďa Mallátová
Laboratoř parazitologie a mykologie
Nemocnice České Budějovice
B. Němcové 585/54
370 87 České Budějovice
tel.:387 873 760
e-mail: mykolog@nemcb.cz

___

Výbor společnosti zvolený na období březen 2007 - únor 2011 - zde

Výsledky voleb na období 2011-2015 a dopis předsedy SLM ČLS JEP - zde

Výbor SLM zvolený na období 2011-2015 - zde

Fotobanka
Vstupte do fotogalerie a prohlédněte si výsledky práce Vašich kolegů.

vstup do fotobanky

Naši partneři